반환 주일미군기지 ‘쓰레기 폭탄’…정화비용 계속 늘어 | 주일미군

반환 주일미군기지 ‘쓰레기 폭탄’…정화비용 계속 늘어


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

[앵커]
일본에선 3년 전에 돌려받은 주일 미군기지의 오염 실태가 충격을 주고 있습니다. 정화 비용을 내야 하는 일본 정부는 계속 비용이 늘어나서 골머리를 앓고 있다는데요. 마침, 지난 주에 우리 정부도 주한 미군기지 4곳을 우선 돌려받기로 했다면서, 오염 정화 비용을 일단 우리가 낸다고 밝힌 바가 있죠. 우리도 일본의 전철을 밟는 게 아닌지 걱정하는 목소리가 나옵니다.
▶ 기사 전문 (http://bit.ly/2YRe82J)
▶ 뉴스룸 다시보기 (https://bit.ly/2nxI8jQ)
윤샘이나기자 주일미군기지 JTBC뉴스룸
☞JTBC유튜브 구독하기 (https://bit.ly/2hYgWZg)
☞JTBC유튜브 커뮤니티 (https://bit.ly/2LZIwke)
JTBC뉴스 공식 페이지
(홈페이지) http://news.jtbc.co.kr
(APP) https://bit.ly/1r04W2D
페이스북 https://www.facebook.com/jtbcnews
트위터 https://twitter.com/JTBC_news
인스타그램 https://www.instagram.com/jtbcnews
☏ 제보하기 https://bit.ly/1krluzF
방송사 : JTBC (http://www.jtbc.co.kr)

반환 주일미군기지 '쓰레기 폭탄'…정화비용 계속 늘어

주일미군 음주사고에…미 사령관, 허리 숙여 ’90도 사과’


이틀 전 주일 미군이 음주운전을 해서 오키나와현 주민이 사망한 데 대해서 미군 사령관이 90도로 허리 숙여 사과했습니다. 미군들에게 금주령도 내려졌습니다.
📢 JTBC유튜브 구독하기 (http://bitly.kr/5p)
✍ JTBC유튜브 커뮤니티 (http://bitly.kr/B9s)
▶ 기사 전문 (http://bit.ly/2B02K7D)
▶ 뉴스룸 다시보기 (http://bitly.kr/774)
▶ 공식 홈페이지 http://news.jtbc.co.kr
▶ 공식 페이스북 https://www.facebook.com/jtbcnews
▶ 공식 트위터 https://twitter.com/JTBC_news
방송사 : JTBC (http://www.jtbc.co.kr)

See also  5. 한산이씨(韓山李氏) 3세 고려 진사 (進士) 비서랑 (秘書郞) 이효진(李孝進) | 고려 국자감

주일미군 음주사고에…미 사령관, 허리 숙여 '90도 사과'

北 \”주일 미군 타격 훈련\”…김정은, 미사일 발사 지휘 / YTN (Yes! Top News)


[앵커]
북한이 어제 미사일 발사는 주일 미군 기지 타격 훈련이었다며, 특히 핵탄두 다루는 과정을 점검했다고 밝혔습니다.
김정은이 이번에도 현장에 나와 발사를 지휘했습니다.
취재 기자 연결합니다. 이선아 기자!
주일 미군을 노렸다는 건 어떤 의미입니까?
[기자]
한반도에서 전쟁이 났을 때 주일 미군 지원을 원천적으로 차단하는 훈련이라 할 수 있습니다.
북한은 김정은 지휘 하에 탄도 미사일 부대인 전략군 화성포병부대가 미사일 발사 훈련을 했고, 유사시 주일 미군 타격을 맡은 부대들이 참가했다고 밝혔습니다.
아울러, 자신들을 핵무기로 선제타격하려 연합 훈련을 하는 전쟁광들을 미사일로 보복하려는 의지가 끓어 넘치고 있다며, 이번 미사일 발사가 한미 연합 훈련에 대한 반발 성격이었음을 밝혔습니다.
[앵커]
목표는 주일 미군이었다는 것이고, 구체적인 훈련 내용은 어떻게 밝히고 있습니까?
[기자]
이번에 북한 발표에서 주목할 것은 ‘핵전투부 취급 질서’를 점검했다는 부분입니다.
핵전투부는 핵탄두를 말하는 것으로, 핵탄두 취급 과정 전반을 훈련했다는 겁니다.
지난해 여름 이 탄도 미사일 담당 부대인 화성포병부대가 처음으로 등장했을 때는 핵탄두 기폭 장치를 점검했다고 했습니다.
핵폭탄 자체보다는 핵폭탄을 정확한 위치에서 마음먹은 대로 폭발시킬 수 있는지를 봤다는 겁니다.
그 뒤 북한은 5차 핵실험을 했고, 그 결과물로 이번에는 핵폭탄을 미사일에 장착하는 훈련을 한 것으로 보입니다.
[앵커]
김정은이 미사일 훈련을 지휘하면서 무슨 말을 했습니까?
[기자]
김정은은 동시 발사한 미사일 네 발이 마치 편대비행을 하듯 날아간다며 큰 만족을 나타내고, 앞으로 계속 미사일을 개발하기 위한 과제를 제시했습니다.
한반도 정세가 언제 실전으로 번질지 모른다며, 명령만 내리면 언제든지 타격할 수 있게 준비하라고 했습니다.
북한 매체는 훈련에 참가한 군인들이 자기들 영토를 공격하면 핵탄두로 본거지를 초토화할 각오를 다졌다고 강조했습니다.
이와 함께 이번 훈련에는 한동안 보이지 않았던 김락겸 전략군 사령관이 참석했는데요,
미사일 전력을 총지휘하는 핵심 참모였는데 지난 6개월 동안 주요 군 행사 등에 일절 나타나지 않아 강등된 게 아니냐는 관측이 나왔었습니다.
이번에 김정은 수행 명단으로 언급돼 건재하다… (중략)
▶ 기사 원문 : http://www.ytn.co.kr/_ln/0101_201703070900028221
▶ 제보 안내 : http://goo.gl/gEvsAL, 모바일앱, 8585@ytn.co.kr, 2424
▣ YTN 유튜브 채널 구독 : http://goo.gl/Ytb5SZ
[ 한국 뉴스 채널 와이티엔 / Korea News Channel YTN ]

See also  15 신분제의변화 역사e뉴스 | 조선 신분제

北 \

주일 미군, ‘한반도 작전’ 염두 전력 재배치 / YTN


[YTN 기사원문] http://www.ytn.co.kr/_ln/0104_201407260032306637
[앵커]주일 미군 기지 가운데 한반도에 가장 가까운 이와쿠니 기지에 미군 전력이 집중하고 있습니다.한반도 전쟁 억지력을 강화하고 중국을 견제하기 위한 것으로 분석됩니다.도쿄에서 최명신 특파원이 보도합니다.[기자]’하늘을 나는 주유소’로 불리는 KC130 공중급유기입니다.전투기가 지상 급유 없이 전투를 수행할 수 …

See also  도올 김용옥 노자와 21세기 제22강 결혼제도와 노자 | 결혼제도

주일 미군, '한반도 작전' 염두 전력 재배치 / YTN

주일미군 분담금 1.2% 늘어난 2조 1천억 합의 / SBS


미국과 일본 정부가 2021 회계연도에 주일미군 주둔비 분담금을 전년 대비 1.2% 늘어난 2천17억 엔, 우리 돈 약 2조 1천억 원으로 결정했습니다.
모테기 일본 외무상은 이번 분담금 협상 타결에 대해 바이든 정권 발족 후 이른 시점에 합의에 이르러 미일 동맹의 결속을 국제사회에 알릴 수 있었다고 설명했습니다.
1년 넘게 교착 상태에 빠졌던 한미 방위비 분담금 협상은 몇 주안에 기존보다 13% 인상하는 안에 합의할 가능성이 큰 것으로 알려져 향후 결과가 주목됩니다.
원문 기사 더보기
https://news.sbs.co.kr/y/?id=N1006212336

SBS뉴스 8뉴스 2조1천억원
▶SBS 뉴스 채널 구독하기 : https://n.sbs.co.kr/youtube
▶SBS 뉴스 라이브 : https://n.sbs.co.kr/youtubeLive , https://n.sbs.co.kr/live
▶SBS 뉴스 제보하기
홈페이지: https://n.sbs.co.kr/inform
애플리케이션: ‘SBS뉴스’ 앱 설치하고 제보 https://n.sbs.co.kr/App
카카오톡: ‘SBS뉴스’와 친구 맺고 채팅 https://pf.kakao.com/_ewsdq/chat
페이스북: ‘SBS뉴스’ 메시지 전송 https://www.facebook.com/sbs8news
이메일: sbs8news@sbs.co.kr
문자: 6000
전화: 0221136000
홈페이지: https://news.sbs.co.kr/
페이스북: https://www.facebook.com/sbs8news
트위터: https://www.twitter.com/sbs8news
카카오톡: https://pf.kakao.com/_ewsdq
인스타그램: https://www.instagram.com/sbsnews

주일미군 분담금 1.2% 늘어난 2조 1천억 합의 / SBS

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMendengarkan musik

Leave a Comment