[손석희의 앵커브리핑] 1분의 시간…누가 애국을 말하는가 | 애국

[손석희의 앵커브리핑] 1분의 시간…누가 애국을 말하는가


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

오늘(6일)의 앵커브리핑을 시작하겠습니다.
오늘 오전 열시 정각. 전국에는 이렇게 1분동안 묵념의 사이렌이 울렸습니다.
지금 우리가 딛고 있는 이 곳, 나라의 소중함. 즉 애국을 위해 국가가 내어준 1분의 시간입니다.
그리고 이곳에도. 사이렌 소리는 울렸을 겁니다. 컵라면 끼니를 때우며. 허겁지겁 작업을 재촉해야 했을 열아홉 살 청년.
그는 월급 144만 6000원 중 100만 원을 떼어 꼬박꼬박 대학 등록금을 모으고 있었습니다.
\”대학을 가야 대접받는다\” 던 선생님의 조언.
청년은 지금의 세상에서 자존을 지키려면, 라면 끼니대신 사람다운 대접을 받으려면, 필요한 유일한 방법은 무엇이었던가. 너무나 자연스레 체화하고 있었는지도 모르겠습니다.
그리고 또 다른 곳에도 역시 사이렌은 울렸겠지요. 전직 대통령을 거침없이 수사했고 추상같은 검찰의 위신을 지키려 경찰과의 수사권 전쟁에 앞장섰던 특수통 검사. 아니 지금은 구속된 변호사…
국가의 안위를 위해 존재한다는 검찰의 핵심이었던 그가 퇴임 이후 한국사회에서 그 자존을 지키기 위해 선택했던 방법은 무엇이었던가.
그래서 사이렌 소리와 함께 다시금 떠오르는 단상…
시민 각 개인이 그 자존을 부끄럽지 않게 지켜낼 수 있다면… 그 1분의 시간에 영혼이 담길 수 있겠다.
그러나 열아홉의 김군에게… 이 땅의 또 다른 수많은 김군에게 국가는… 돈과 권력이 없다면, 학벌과 배경이 없다면, 목숨을 걸고 버텨내야 하는 전쟁터였습니다.
그 위에 보수도 수구도 아닌 정체불명의 애국이 일종의 수익모델이 돼가는 이 땅에 이른바 애국단체라는 ‘엄마부대’가 청년의 빈소를 찾았습니다.
\”세월호처럼 사건을 키우려 하는 것이냐\”
\”왜 우파 기자들은 하나도 안 보이느냐\”
또다시 편 가르기를 말했어도…
현충일인 오늘 하루 하늘은 깨끗한 청정공기를 허락했더군요.
열아홉 청년이 이루고 싶었을 그 많은 꿈들이, 이 땅의 또 다른 열아홉 청년들에게 오늘의 청정한 공기처럼 허락될 수 있는 것이라면…
현충일 오전 10시, 애국을 위한 그 1분의 묵념에도… 영혼이 담길 것 같습니다.
오늘의 앵커브리핑이었습니다.

See also  너프 메가 센츄리온, 1미터가 넘는 강력한 장난감 총 스나이퍼 장총 완구 리뷰 Nerf Mega Centurion | 장총
See also  [미얀마여행] 미얀마의 심장, 바간 / Bagan, Myanmar / 하나투어 스티커 | 바간

[손석희의 앵커브리핑] 1분의 시간…누가 애국을 말하는가

영상한국사 I 170 영국인 베델의 대한매일신보, 민족신문이 되다


베델은 1872년 영국 서남부 웨일즈 지방의 브리스톨에서 완구상의 3남 2녀 중 장남으로 태어났다. 그는 15세에 일본 고베로 건너갔다. 당시는 영국의 세력이 동양으로 팽창하면서 많은 영국인들이 세계 각국으로 진출하던 시기였다. 일본에서 형제들과 함께 무역업을 시작한 베델은 1904년 러일전쟁이 발발하자 데일리메일의 특파원으로 한국에서 활동했다. 같은 해 7월 그는 대한매일신보를 창간했다. 이 신문은 초기부터 반일 논조를 강하게 띠었다. 베델은 외국인이면서도 항일 언론인이었다. 대한매일신보는 한국민들 속에 깊이 파고들면서 민족지로 자리매김했다.
대한매일신보영국인베델항일언론인

See also  여성국극팀 선화장 - 선녀와나무꾼, 남도잡가 2020 송년특집 TKBN 뉴스타가요쇼 | 여성국극

영상한국사 I 170 영국인 베델의 대한매일신보, 민족신문이 되다

[엠돌핀] \”나는 전생에 독립투사였다\” 🌺갓준상의 애국모음🌺 존경합니다,,👍 l 같이펀딩ㅣ엠돌핀


[같이 펀딩] 일요일 오후 6시 30분 방송!

_
같이 펀딩
엠돌핀
유준상

[엠돌핀] \

[#모아봤zip] 광복절 특집🇰🇷 애국지사 후손이 전하는 생생한 이야기! 김구 선생님의 친필 편지와 잘 알려지지 않은 여성 독립운동가의 이야기 | #유퀴즈온더블럭 #Diggle


모아봤zip 유퀴즈온더블럭 Diggle 디글
Let’s giggle, :Diggle!
방송국놈들이 덕질하는 채널 디글 구독하기! :Diggle ☞ https://bit.ly/2Urls34

[#모아봤zip] 광복절 특집🇰🇷 애국지사 후손이 전하는 생생한 이야기! 김구 선생님의 친필 편지와 잘 알려지지 않은 여성 독립운동가의 이야기 | #유퀴즈온더블럭 #Diggle

대한민국 100년의 유산_일제침략에 맞서 싸운 영국 언론인, 베델


일제 강제 침략의
부당함을 알리며
언론을 통해
항일의 목소리를 높인 외국인, 베델
프로그램명 : 연중기획 [대한민국 100년의 유산]
방송 일자 : 8월 07일 (수) 09:00 ~
풀버전 영상은 국회방송 홈페이지에서 
다시 보실 수 있습니다
https://t.ly/7eNB
항일_민족언론 대한매일신보
독립운동가 베델
임시의정원 100주년
NATV 국회방송
홈페이지: http://www.natv.go.kr
블로그: https://blog.naver.com/natv524
페이스북: https://www.facebook.com/natv.go.kr
인스타그램: https://www.instagram.com/natv.go.kr
카카오스토리: https://story.kakao.com/natv524
카카오TV: https://tv.kakao.com/channel/2871094/video
네이버TV: https://tv.naver.com/natv

대한민국 100년의 유산_일제침략에 맞서 싸운 영국 언론인, 베델

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Mendengarkan musik

Leave a Comment