우리말 천수경 영인스님 | 파군성

우리말 천수경 영인스님


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

우리말 천수경 영인스님

🙏🙏🙏 일지스님 한글 칠성청


🙏🙏🙏 일지스님 한글 칠성청
소원이이루어지다
UCwsKUHKCFhYQ2a_7ZBhl3aw
북두주北斗呪
北斗九辰 中天大神 上朝金闕 下覆崑崙
북두구신 중천대신 상조금궐 하부곤륜
調理綱紀 統制乾坤 大魁貪狼 巨文祿存
조리강기 통제건곤 대괴탐낭 거문녹존
文曲廉貞 武曲破軍 高上玉皇 紫微帝君
문곡염정 무곡파군 고상옥황 자미제군
大周天界 細入微塵 何災不滅 何福不臻
대주천계 세입미진 하재불멸 하복부진
元皇正氣 來合我身 天勍所指 晝夜相輪
원황정기 래합아신 천강소지 주야상륜
俗居小人 好道求靈 願見尊儀 永保長生
속거소인 호도구령 원견존의 영보장생
三台虛精 六旬曲生 生我養我 護我身形
삼태허정 육순곡생 생아양아 호아신형
괴작관행 필보표 존제급급여률영
魁작관행 필보표 尊帝急急如律令
감로다를 받들어서 증명전에 올리오니
거룩하신 성자시여 자비로써 받으소서
일심봉청 하옵나니 북두칠성 성자시여
첫째로는 자손에게 만덕주는 탐낭성군
둘째로는 장난들을 멀리하는 거문성군
셋째로는 업장들을 소멸하는 녹존성군
넷째로는 구하는바 얻게하는 문곡성군
다섯째는 온갖장애 진멸하는 염정성군
여섯째는 복과덕을 갖춰주는 무곡성군
일곱째는 수명장수 늘여주는 파군성군
좌보필의 성좌님과 우보필의 성좌님과
삼태육성 이십팔수 온누리에 두루하신
성군들께 귀의하니 이도량에 강림하사
자비하신 마음으로 이공양을 받으소서
영통하고 넓고크며 징명하온 지혜거울
허공중에 머무시며 어디에나 비추시며
푸른하늘 나열하여 온갖찰토 임하시어
인간세의 수명장수 늘이는데 힘쓰시네
Tags:
관세음보살,
관세음보살정근,
신묘장구대다라니21독,
관세음보살정근 영인스님,
신묘장구대다라니,
관세음보살보문품,
영인스님,
천지팔양신주경,
천수경,
회심곡 월봉스님,
약사여래불,
지장경,
신묘장구대다라니108독,
관음정근 영인스님 mp3,
지장경독송,
약사여래불정근,
지장보살정근,
지장정근,
금강경독송,
지장보살정근 영인스님,
관음기도발원문,
광명진언,
관세음보살노래,
화암스님 천수경,
천수경 독경 듣기,
화엄성중정근,
관세음보살 영인스님,
관세음보살정근송,
지장보살,
광명진언 영인스님,
불설소재길상다라니,
스님,
석가모니불정근,
불경모음,
신묘장구대다라니 독송,
금강경 혜광스님
봉정암신묘장구대다라니
혜광스님
화엄경약찬게
광명진언 듣기
지장보살 기도
송광사 신묘장구대다라니
마음편안한곳gwangdeoktemple光得普光
금전운
정말잘돼
천수경 반야심경
천지팔양신주경한글
영인스님 관세음보살
화암스님
관음정근
그러므로 저희이제 일심정성 기울이고
이한생명 다바쳐서 귀명정례 하옵니다

See also  중국 장가계 2019년 3월여행 | 천상

🙏🙏🙏 일지스님 한글 칠성청

🙏🙏🙏 일지스님 한글 칠성청


🙏🙏🙏 일지스님 한글 칠성청
소원이이루어지다
UCwsKUHKCFhYQ2a_7ZBhl3aw
북두주北斗呪
北斗九辰 中天大神 上朝金闕 下覆崑崙
북두구신 중천대신 상조금궐 하부곤륜
調理綱紀 統制乾坤 大魁貪狼 巨文祿存
조리강기 통제건곤 대괴탐낭 거문녹존
文曲廉貞 武曲破軍 高上玉皇 紫微帝君
문곡염정 무곡파군 고상옥황 자미제군
大周天界 細入微塵 何災不滅 何福不臻
대주천계 세입미진 하재불멸 하복부진
元皇正氣 來合我身 天勍所指 晝夜相輪
원황정기 래합아신 천강소지 주야상륜
俗居小人 好道求靈 願見尊儀 永保長生
속거소인 호도구령 원견존의 영보장생
三台虛精 六旬曲生 生我養我 護我身形
삼태허정 육순곡생 생아양아 호아신형
괴작관행 필보표 존제급급여률영
魁작관행 필보표 尊帝急急如律令
감로다를 받들어서 증명전에 올리오니
거룩하신 성자시여 자비로써 받으소서
일심봉청 하옵나니 북두칠성 성자시여
첫째로는 자손에게 만덕주는 탐낭성군
둘째로는 장난들을 멀리하는 거문성군
셋째로는 업장들을 소멸하는 녹존성군
넷째로는 구하는바 얻게하는 문곡성군
다섯째는 온갖장애 진멸하는 염정성군
여섯째는 복과덕을 갖춰주는 무곡성군
일곱째는 수명장수 늘여주는 파군성군
좌보필의 성좌님과 우보필의 성좌님과
삼태육성 이십팔수 온누리에 두루하신
성군들께 귀의하니 이도량에 강림하사
자비하신 마음으로 이공양을 받으소서
영통하고 넓고크며 징명하온 지혜거울
허공중에 머무시며 어디에나 비추시며
푸른하늘 나열하여 온갖찰토 임하시어
인간세의 수명장수 늘이는데 힘쓰시네
Tags:
관세음보살,
관세음보살정근,
신묘장구대다라니21독,
관세음보살정근 영인스님,
신묘장구대다라니,
관세음보살보문품,
영인스님,
천지팔양신주경,
천수경,
회심곡 월봉스님,
약사여래불,
지장경,
신묘장구대다라니108독,
관음정근 영인스님 mp3,
지장경독송,
약사여래불정근,
지장보살정근,
지장정근,
금강경독송,
지장보살정근 영인스님,
관음기도발원문,
광명진언,
관세음보살노래,
화암스님 천수경,
천수경 독경 듣기,
화엄성중정근,
관세음보살 영인스님,
관세음보살정근송,
지장보살,
광명진언 영인스님,
불설소재길상다라니,
스님,
석가모니불정근,
불경모음,
신묘장구대다라니 독송,
금강경 혜광스님
봉정암신묘장구대다라니
혜광스님
화엄경약찬게
광명진언 듣기
지장보살 기도
송광사 신묘장구대다라니
마음편안한곳gwangdeoktemple光得普光
금전운
정말잘돼
천수경 반야심경
천지팔양신주경한글
영인스님 관세음보살
화암스님
관음정근
그러므로 저희이제 일심정성 기울이고
이한생명 다바쳐서 귀명정례 하옵니다

See also  [빕어] 디아크 - 잠재력 아니 그래서 디아크 언제 나옵니까 | 잠재력

🙏🙏🙏 일지스님 한글 칠성청

천지팔양신주경 – 영인스님


후원 https://toon.at/donate/healingpark

천지팔양신주경 - 영인스님

일지스님 한글 칠성청


칠성경 북두주
칠성경 七星壇禮敬
청정수를 길어다가 감로다로 만들어서
칠성님전 올리오니 자비로써 받으소서
금륜보계 머무시는 치 성 광 여래불과
좌보처로 일광변조 소재보살 마하살과
우보처로 월광변조 식재보살 마하살께
이한생명 다바쳐서 귀명정례 하나이다
최승세계 운의통증 여래불께 귀의하고
묘보세계 광음자재 여래불께 귀의하고
원만세계 금색성취 여래불께 귀의하고
무우세계 최승길상 여래불께 귀의하고
정주세계 광달지승 여래불께 귀의하고
법의세계 법해유희 여래불께 귀의하고
유리세계 약사여래 부처님께 귀의하니
이도량에 강림하사 증명공덕 하옵소서
[香花請]
위엄광명 시방세계 두루두루 비추오니
일천강물 비친달빛 그근원은 한가지라
네가지의 지혜밝힌 거룩하신 성자께서
이법회에 오시어서 중생들을 도우시네
그러므로 저희이제 일심정성 기울이고
이한생명 다바쳐서 귀명정례 하옵니다
칠성청【七星請】
금륜보계 머무시는 치 성 광 여래불과
좌보처로 일광보살 우보처로 월광보살
북두대성 칠원성군 거룩하신 이들에게
두손모아 마음모아 지성귀의 하나이다
보소청진언
치 성 광 여래불과 북두칠성 존자님께
우러르어 아뢰오니 굽어살펴 주옵소서
뛰어나신 지혜신통 사의하기 어려워라
일체모든 중생마음 남김없이 아시옵고
가지가지 방편력을 자재하게 구사하사
저들많은 중생들의 무량고를 멸하시네
천상에서 오랜시간 이세계를 비추시고
인간계의 수명복을 고루응해 주시어라
그러므로 여기오늘 기도하는 재자들이
온갖진수 마련하고 정성스레 예를갖춰
치 성 광 여래불과 좌보처로 일광변조
우보처로 월광변조 소재식재 보살님과
북두칠성 비롯하여 이십팔수 제성군중
거룩하신 성현들께 간절하게 청하오니
이와같이 경건하게 예를다한 작법으로
재자들의 마음모아 묘한구원 바라오며
좋은향을 사루어서 공경스레 청하옵고
좋은쌀로 마지지어 맑은재를 닦으오니
재의규모 작더라도 간절한맘 살피시사
하늘나라 잠시떠나 이향연에 오옵소서
두손모아 마음모아 지극정성 청하오니
저희들의 작은정성 오롯하게 받으소서
향화청
위엄광명 시방세계 두루두루 비추오니
일천강물 비친달빛 그근원은 한가지라
네가지의 지혜밝힌 거룩하신 성자께서
이법회에 달려오사 중생들을 도우시네
그러므로 저희이제 일심정성 기울이고
이한생명 다바쳐서 귀명정례 하옵니다
[茶偈]
감로다를 받들어서 칠성광
여레전에 올리오니 거룩하신 성자시여 자비로써 받으소서 일심봉청 하옵나니 북두칠성 성자시여
첫째로는 자손에게 만덕주는 탐낭성군
둘째로는 장난들을 멀리하는 거문성군
셋째로는 업장들을 소멸하는 녹존성군
넷째로는 구하는바 얻게하는 문곡성군
다섯째는 온갖장애 진멸하는 염정성군
여섯째는 복과덕을 갖춰주는 무곡성군
일곱째는 수명장수 늘여주는 파군성군
좌보필의 성좌님과 우보필의 성좌님과
삼태육성 이십팔수 온누리에 두루하신
성군들께 귀의하니 이도량에 강림하사
자비하신 마음으로 이공양을 받으소서
영통하고 넓고크며 징명하온 지혜거울
허공중에 머무시며 어디에나 비추시며
푸른하늘 나열하여 온갖찰토 임하시어
인간세의 수명장수 늘이는데 힘쓰시네
그러므로 저희이제 일심정성 기울이고
이한생명 다바쳐서 귀명정례 하옵니다
북두주 (3번 하세요)
북두구진중천대신 상조금궐하부곤륜
조리강기통제건곤 대괴탐낭거문녹존
문곡염정무곡파군 고상옥황자미제군
대주천계세입미진 하재불멸하복부진
원황정기내합아신 천강소지주야상륜
속거소인호도구령 원견존의영보장생
삼태허정육순곡생 생아양아호아신형
괴작관행필보표 존제 급급여율령 사바하

See also  한국 1900년도 ~ 2020년도까지 패션 변화 | 1910년대 패션

일지스님 한글 칠성청

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMendengarkan musik

Leave a Comment