24절기 노래 (by 솔비) | 24절기 달력

24절기 노래 (by 솔비)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

24절기 노래 (by 솔비)

24절기 음력(음력 24절기)


입춘은 24절기력 새해!!
안녕하십니까. 허정 이상엽입니다.
“축소 왜곡된 달력의 역사와 종류를 말한다” 지난시간에는 음력 윤달에는 월건(月建)과 구궁도(九宮圖)가 없다는 사실을 통해서, 월건과 구궁도는 조선 관상감 일관들이 길일과 흉일을 점치던 24절기력이라는 사실을 확인했습니다. 월건과 구궁도를 음력이라고 하는 일부 천문학자들의 주장은 허구라는 사실도 확인된 것입니다.
“축소 왜곡된 달력의 역사와 종류를 말한다” 오늘은 입춘부터 시작되는 새해는 음력이 아니라는 사실을 입증해 드리겠습니다. 우리 조상들은 입춘 날과 음력 1월 1일로 새해의 시작을 정했습니다. 입춘부터 시작되는 새해는 24절기력 새해의 시작이 되고, 음력 1월 1일부터 시작되는 새해는 음력 새해가 되는 것입니다. 따라서 입춘부터 시작되는 새해와 음력 1월 1일 설날부터 시작되는 새해 모두를 음력이라고 생각하는 것은 중대한 오류가 됩니다.
입춘은 음력 12월과 음력 1월에 번갈아 들어옵니다. 음력 12월에 드는 입춘부터 시작되는 새해는 음력이 될 수 없습니다. 따라서 입춘부터 시작되는 새해는 24절기력 새해가 되고, 음력 1월 1일 설날부터 시작되는 새해는 음력 새해가 됩니다.
음력 1월 1일 설날을 새해의 시작을 삼았다는 사실을 의심하는 사람은 없을 것입니다. 그러나 입춘을 새해의 시작으로 삼았다는 사실에 대해서는 의심을 갖는 이들도 간혹 있을 것입니다. 하지만 우리 조상들은 수천 년 전부터 입춘 날로도 새해의 시작을 정했습니다.
이런 사실은, 조선시대부터 지금까지 사용되고 있는 시헌력법을 설명한 대청시헌서전석을 통해서 확인할 수 있습니다. “만약 구년(舊年) 12월 18일이 입춘이면 18일은 곧 신년(新年)정월 절기[節]가 일에 주[主事]가 된다(又如舊年十二月十八立春, 則十八日卽作新年正月節主事).”라고 한 것이 그 증거입니다. 입춘이 음력 12월에 들든 음력 1월에 들든 입춘 날을 새해의 시작으로 삼았다는 뜻입니다.
24절기력은 일관들이 점치던 달력!!
음력으로 길일과 흉일을 점친 조선 관상감 일관들은 없습니다. 모든 조선 관상감 일관(日官)들은 입춘을 기준으로 새해를 정하고 길일과 흉일을 점쳤습니다. 24절기로 년과 월을 정하고 왕실 행사의 길일과 흉일을 점쳤다는 얘기입니다. 24절기는 음력과 관련이 없는 독립된 달력이라는 사실을 입증하는 증거가 됩니다.
음력은 달의 운동에 따라 결정되고, 24절기는 태양의 운동에 따라 결정됩니다. 음력에는 태양의 운동이 반영되지 않고, 24절기에는 달의 운동이 반영되지 않습니다.
음력에 윤달이 든다고 해서 음력에 태양의 운동이 반영된다고 주장하는 일부 천문학자들의 주장은 허구가 됩니다. 그야말로 시헌력법의 무중치윤법을 알지 못하는 것은 물론이고, 역법의 기본도 모르는 막말이라는 얘기입니다. 무중치윤법에서 설명했듯이 윤달은 음력이 24절기력보다 1달이 더 불어나는 것입니다.
같은 기간에 음력이 24절기력보다 1달이 더 불어난다는 얘기입니다. 그러니까 24절기력 3년은 36개월이 되지만, 음력은 37개월이 되어 불어난 1달을 불어났다 윤자를 써서 윤달이라고 하는 것입니다. 따라서 윤달 운운하며 24절기를 음력의 일부라고 하는 일부 천문학자들의 주장은 허구가 되는 것입니다.
“축소 왜곡된 달력의 역사와 종류를 말한다” 오늘은 음력 12월에 든 입춘을 기준으로 새해를 정하라고 한 대청시헌서전석을 통해서 입춘부터 시작되는 새해는 음력이 아닌 24절기력 새해라는 사실을 확인했습니다. 다음 시간에는 “음력과 태음태양력을 말한다”라는 카데고리로 태음태양력은 달력의 역사와 종류를 축소 왜곡시킨 명칭이라는 사실을 입증해 드리겠습니다.

See also  퇴폐미로 보스의 애인과 여동생을 둘다 가진 남자의 욕망 [영화리뷰결말포함:불새] 오징어게임의 이정재 리즈 | 한국 멜로영화
See also  네덜란드 중원의 핵 \u0026 완벽한 육각형 미드필더 , 빌렘 반 하네험 (Willem Van Hanegem) [풋토리텔링 155화 핫브레드 TV] HD | 빌렘

24절기 음력(음력 24절기)

See also  [곰믹스강좌] 왕초보도 10분이면 쉽게 - 음악 넣을수있는 곰믹스 따라하기 3강 -유튜브 무료음악 받기 | 곰믹스 프로

[e-레알텃밭학교 #2] 24절기와 농부의 달력


◆ 강연 내용
흙을 살리고, 땅의 힘으로 건강한 먹을거리를 키우고, 전통농업을 되살리는 데 힘을 쏟고 있다. 우리의 24절기를 이해하는 과정을 통해서 한 해 날씨와 농사의 흐름을 파악하고, 각 절기에 해당하는 구체적인 농사를 소개한다.
◆ 강연자 안철환
현〈텃밭보급소〉소장, 〈도시농업시민협의회〉상임대표, 안산 〈바람들이 농장〉대표
〈24절기와 농부의 달력〉, 〈내 손으로 가꾸는 유기농 텃밭〉, 〈도시농부들 이야기〉, 〈시골똥 서울똥〉저자.
◆ 제작진
기획 : 씨앗들 협동조합, 제작 : 한겨레TV, 후원 : 서울특별시

[e-레알텃밭학교 #2] 24절기와 농부의 달력

우수 [Minecraft]


우수하다
트위치 : https://www.twitch.tv/ggumong
팬카페 : https://cafe.naver.com/teamsalad
메일 : [email protected]
[hisaweb]
https://www.youtube.com/user/hisaweb
https://gumroad.com/a_hisa
[H/MIX GALLERY]
http://www.hmix.net/
Music ⓒ Kevin MacLeod
Music ⓒ audiojungle

우수 [Minecraft]

24절기 \”곡우\”


곡식의 싹을 틔우는 봄비
곡우

24절기 \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Mendengarkan musik

Leave a Comment